Bli Medlem

Vennligst skriv inn din epost, så vi kan følge opp med deg.
(for personer under 15 år signers og godkjennes av foresatte)
Forstandere i registrerte Ghousia Muslim Society har lovpålagt taushetsplikt, jf. trossamfunnsloven § 26. Andre ansatte og frivillige i tros- og livssynssamfunn bør undertegne en taushetserklæring før de gis tilgang til medlemsregisteret og andre dokumenter med medlemsopplysninger.